Caption

من از پنج شنبه ها چیزی نمیخام مگر داشتن تو 😔🖤 خیلی بزرگه خدا جون آرزوم 😭 @pedar_dokhtarr2 @madar_anee2 @estori_pedar_madar #pedar_dokhtarr2 #madar_anee2 #estori_pedar_madar #pedar #madar #مادر #پدر #پدران_آسمانی #پدران_بهشتی #پدرم #داغ_پدر #پدران_آسمانی #پدران_بهشتی #مادران_بهشتی #مادران_آسمانی #مادرم_روحت_شاد #داغ_مادر #دلتنگ_مادر #مادران_بهشت #پدران_بهشت #پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان #پنجشنبه_های_دلتنگی #پنجشنبه #پنج_شنبه #پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان_روحشون_شاد #پنجشنبه_های_دلتنگی #پنجشنبه_های_بهشتی #پنجشنبه_های_بی_تو😔😔😔 #پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان🥀🥀🥀💔💔💔 #استوری_پنج_شنبه #پنجشنبه_های_بهشتی🖤 #داغ #داغدارتم

Hashtags

#pedar_dokhtarr2 #madar_anee2 #estori_pedar_madar #pedar #madar #مادر #پدر #پدران_آسمانی #پدران_بهشتی #پدرم #داغ_پدر #پدران_آسمانی #پدران_بهشتی #مادران_بهشتی #مادران_آسمانی #مادرم_روحت_شاد #داغ_مادر #دلتنگ_مادر #مادران_بهشت #پدران_بهشت #پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان #پنجشنبه_های_دلتنگی #پنجشنبه #پنج_شنبه #پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان_روحشون_شاد #پنجشنبه_های_دلتنگی #پنجشنبه_های_بهشتی #پنجشنبه_های_بی_تو😔😔😔 #پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان🥀🥀🥀💔💔💔 #استوری_پنج_شنبه #پنجشنبه_های_بهشتی🖤 #داغ #داغدارتم