purpirar مسئله به این سادگی رو ما نمیتونیم متوجه بشیم چجوری توقع دارید آخوندها به ما حکومت نکنند؟؟‌‌‌ ‌ ‌ ‌ممکنه کسانی بگویند عکس های زیادی از روحانیون قبل از ظهور حوزه علمیه #قم موجود هست ولی باید بدانیم که اصناف و تاجران و کسبه و بازرگانان و یهودیان و بهائی ها و زرتشتی ها و دست فروشان مورده استفاده میشده ودال بر طلبه بودن آنها نیست ‌ ‌ ‌ مردم محلی با لباس سنتی خود چطور اینارو روحانیت بدانیم؟؟ ‌ ‌ ‌ درواقع رضاشاه البسه ای که امروزه به روحانیت ربط داده میشود را از مردمان عادی گرفته و بقول خودشان مدرنیزه کرد و این عبا و عمامه را به انحصار اشخاصی درآوردکه امروزه طلاب و روحانی نامیده میشود‌ ‌ ‌ بعد از سفر رضا شاه به ترکیه بدون آنکه به ریشه و علت اصلی آن پیشرفت ها فکر کند، تصمیم قطعی خود را برای انجام اصلاحات فرهنگی گرفت.‌ ‌ نخستین اقدام در سال ۱۳۱۴ بود، که کلاه قجری و نمدی عمامه شیره ای جای خود را به «کلاه شاپو» داد.‌‌ ‌ ‌ والبسه مردم عادی رو عوض کرد

Caption

مسئله به این سادگی رو ما نمیتونیم متوجه بشیم چجوری توقع دارید آخوندها به ما حکومت نکنند؟؟‌‌‌ ‌ ‌ ‌ممکنه کسانی بگویند عکس های زیادی از روحانیون قبل از ظهور حوزه علمیه #قم موجود هست ولی باید بدانیم که اصناف و تاجران و کسبه و بازرگانان و یهودیان و بهائی ها و زرتشتی ها و دست فروشان مورده استفاده میشده ودال بر طلبه بودن آنها نیست ‌ ‌ ‌ مردم محلی با لباس سنتی خود چطور اینارو روحانیت بدانیم؟؟ ‌ ‌ ‌ درواقع رضاشاه البسه ای که امروزه به روحانیت ربط داده میشود را از مردمان عادی گرفته و بقول خودشان مدرنیزه کرد و این عبا و عمامه را به انحصار اشخاصی درآوردکه امروزه طلاب و روحانی نامیده میشود‌ ‌ ‌ بعد از سفر رضا شاه به ترکیه بدون آنکه به ریشه و علت اصلی آن پیشرفت ها فکر کند، تصمیم قطعی خود را برای انجام اصلاحات فرهنگی گرفت.‌ ‌ نخستین اقدام در سال ۱۳۱۴ بود، که کلاه قجری و نمدی عمامه شیره ای جای خود را به «کلاه شاپو» داد.‌‌ ‌ ‌ والبسه مردم عادی رو عوض کرد

Hashtags

#قم