Caption

برای دخترم...... برایت آرزو میکنم بعضی از صداها رو هیچگاه نشنوی بعضی از افکار را هیچگاه نفهمی بعضی از حالات را هیچگاه حس نکنی آنچه حس میکنی تنها عشق باشد و 《آزادی》...‌‌‌‌ تو بگوی #برای.......؟ #مهسا_امینی #آزادی #دختر#عشق#آرزو#شروین#زن_زندگی_آزادی #mahsaamini #freedom

Hashtags

#برای.......؟ #مهسا_امینی #آزادی #دختر #عشق #آرزو #شروین #زن_زندگی_آزادی #mahsaamini #freedom