post

purpirar ‌چرندیات ویکی پدیا در مورد شیراز👇 ‌ شیراز پس از تبريز (در سال ۱۲۸۷ خورشیدی) و طهران (در سال ‌ ۱۲۸۹ ‌ خورشیدی)، سومین شهر ایران بوده، که در سال ‌ ۱۲۹۶ ‌ خورشیدی، نهاد شهرداری در آن تأسیس شد.شهردارى شيراز به یازده منطقهٔ مستقل شهری، تقسیم شده و جمعاً مساحتی بالغ بر ۲۴۰ كيلومتر مربع می‌شود. ‌ نام شیراز در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، با نام‌های مختلفی نظیر: «تیرازیس»، «شیرازیس» و «شیراز» به ثبت رسیده‌است. محل اولیهٔ این شهر در محل قلعهٔ ابونصر بوده‌است. شیراز در دوران بنی‌امیه به محل فعلی منتقل می‌شود، و به بهای نابودیِ اصطخر – پایتخت قدیمیِ فارس – رونق می‌گیرد. این شهر در دوران صفاريان، بوييان و زنديان، پایتخت ایران بوده‌است . ویکی پدیا 👆 ‌ ‌ ‌ ‌ 👇👇👇👇👇 ■اینکه بشریت و دولت های کنونی با استفاده از سیاست های پیشرفته افکار جهانی رو تحت سلطه خویش قرار داده اند مطلبی کاملا روشن میباشد . اما دیدن برخی مسائل با وجود تکنولوژی های اکنون و یا دهه های گذشته میتوان بسیاری از واقعیت هارا روشن و شفاف سازی کرد ، فیلم هایی که طی چند دهه ی اخیر از شیراز در دست میباشد کاملا اوضاع شیراز را بازگو میکند بر اساس این فیلم و مقایسه آن با فیلم 93 سال قبل قفقاز اروپا روسیه آمریکا ‌ ‌‌ کاملا چیدمان داخلی شهر،وضعیت خیابان ها ، ساختمان ها ، سیم کشی های برق ، و حتی پوشش افراد بیان کننده وضعیت واقعی و قدمتی که به این شهر داده شده است میباشد ‌ ‌ شیرازه موجود در تصویر با بازگویی هایی که از آن شده است هیچ تطابقی ندارد و کاملا مشخص میباشد که اکثر شهر های بزرگ ایران طی 60 الی 70 دهه اخیر به تکامل و تاریخ سازی جعلی رسیده است .‌ ‌ #شیراز #ناصرپورپیرار #بنیان_اندیشی #ناصر_پورپیرار #حافظ #حافظ_شیرازی

Caption

‌چرندیات ویکی پدیا در مورد شیراز👇 ‌ شیراز پس از تبريز (در سال ۱۲۸۷ خورشیدی) و طهران (در سال ‌ ۱۲۸۹ ‌ خورشیدی)، سومین شهر ایران بوده، که در سال ‌ ۱۲۹۶ ‌ خورشیدی، نهاد شهرداری در آن تأسیس شد.شهردارى شيراز به یازده منطقهٔ مستقل شهری، تقسیم شده و جمعاً مساحتی بالغ بر ۲۴۰ كيلومتر مربع می‌شود. ‌ نام شیراز در کتاب‌ها و اسناد تاریخی، با نام‌های مختلفی نظیر: «تیرازیس»، «شیرازیس» و «شیراز» به ثبت رسیده‌است. محل اولیهٔ این شهر در محل قلعهٔ ابونصر بوده‌است. شیراز در دوران بنی‌امیه به محل فعلی منتقل می‌شود، و به بهای نابودیِ اصطخر – پایتخت قدیمیِ فارس – رونق می‌گیرد. این شهر در دوران صفاريان، بوييان و زنديان، پایتخت ایران بوده‌است . ویکی پدیا 👆 ‌ ‌ ‌ ‌ 👇👇👇👇👇 ■اینکه بشریت و دولت های کنونی با استفاده از سیاست های پیشرفته افکار جهانی رو تحت سلطه خویش قرار داده اند مطلبی کاملا روشن میباشد . اما دیدن برخی مسائل با وجود تکنولوژی های اکنون و یا دهه های گذشته میتوان بسیاری از واقعیت هارا روشن و شفاف سازی کرد ، فیلم هایی که طی چند دهه ی اخیر از شیراز در دست میباشد کاملا اوضاع شیراز را بازگو میکند بر اساس این فیلم و مقایسه آن با فیلم 93 سال قبل قفقاز اروپا روسیه آمریکا ‌ ‌‌ کاملا چیدمان داخلی شهر،وضعیت خیابان ها ، ساختمان ها ، سیم کشی های برق ، و حتی پوشش افراد بیان کننده وضعیت واقعی و قدمتی که به این شهر داده شده است میباشد ‌ ‌ شیرازه موجود در تصویر با بازگویی هایی که از آن شده است هیچ تطابقی ندارد و کاملا مشخص میباشد که اکثر شهر های بزرگ ایران طی 60 الی 70 دهه اخیر به تکامل و تاریخ سازی جعلی رسیده است .‌ ‌ #شیراز #ناصرپورپیرار #بنیان_اندیشی #ناصر_پورپیرار #حافظ #حافظ_شیرازی

Hashtags

#شیراز #ناصرپورپیرار #بنیان_اندیشی #ناصر_پورپیرار #حافظ #حافظ_شیرازی