Caption

خدایا واقعن هستی ؟ اگه هستی کجا هستی؟ کدوم طرفی هستی؟ ما چی کمتر از بنده های مو‌بلوند و چشم آبیت داریم که اینقدر بینمون فرق گذاشتی؟! چرا همه چیزهای خوب برای اوناست، آرزوهاش و حسرتاش برای ما! مگه همه ما آفریده های خودت نیستیم ، پس چرا آنها اینقدر عزیز ترن؟مگه همه برابر نیستیم چرا اونا بیشتر برابر ترن؟ دغدغه اونها برنامه ریزی برای سفر به کجای جهان رفتن هست و چه لباسی برای هالوین و هر مراسم الکی خوشی بپوشن ؟ دغدغه ما یک لقمه نان، یک ذره احترام، کمی شادی ، یک زندگی با آرامش دغدغه آنها سالمندی حیواناتشون هست دغدغه ما زندگی نوجوونامون. . دغدغه اونها مدل به مدل عوض کردن خونه و ماشین و رسیدن به سطح رفاهی بالاتر ، دغدغه ما اینکه آیا شب را صبح میکنیم یا نه؟ دغدغه اونها …. دغدغه ما…. خدااااااااااااااااااا . . . . . #ایران #وطن #هموطن#

Hashtags

#ایران #وطن #هموطن #