Caption

نشان دهنده حضور یک جمیعت در یک منطقه عبارت است از : اسناد ازدواج، اسناد تجاری، حساب داری~مالیاتی یا سند خرید ملک و یا سند بدهکاری بستانکاری(همان سند حسابداری) یهودی ها حضور خود در را با ارائه ده ها سند ازدواج اثبات می کنند در مقابل هیچ نمونه مشابه ای برای زرتشتیان وجود ندارد کشور ایران در گذشته از مقاصد اصلی تجمع ‌ یهودیان بوده است‌ ‌ ‌در شیراز نیز ده ها سند یهودی یافت شده است، در مقابل ما یک سند قدیمی از مسلمانان‌ و زرتشتی ‌ در همین مناطق در دست نداریم. ‌‌ ‌‌ ‌ همه این اسنادها در موزه اسرائیل موجوده ‌ ‌ ‌ ناصر پورپیرار ‌ ‌ #ناصرپورپیرار #بنیان_اندیشی #ناصر_پورپیرار

Hashtags

#ناصرپورپیرار #بنیان_اندیشی #ناصر_پورپیرار